İzmir Milli Emlak / Arsa Satışları


TÜM MİLLİ EMLAK İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.milliemlaksatilik.com/

Milli Emlak İzmir Satılık Parseller

1-   Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi ilanda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2-   Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri Bergama Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3-   İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4-   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.         

5-   Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6-   Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir),  5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-   Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-   Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. 

İzmir Milli Emlak / Arsa Satışları 2023

İlan Başlığı

m2

Fiyat

m2 Fiyatı

İlan Tarihi

İzmir Foça Yenifoça - Atatürk Mahallesi Milli Emlak'tan Satılık 320,00 m2 Arsa

320 m2

2.794.000,00 TL

8731.25 TL

12.12.2023 10:30

İzmir Foça Gerenköy Milli Emlak'tan Satılık 623,92 m2 Arsa

623.92 m2

1.316.750,00 TL

2110.45 TL

12.12.2023 11:00

İzmir Gaziemir Atıfbey Mahallesi Milli Emlak'tan Satılık 0,00 m2 Arsa

m2

11.500.000,00 TL

inf TL

12.12.2023 09:40

İzmir Foça Bağarası - Hacı Veli Mahallesi Milli Emlak'tan Satılık 116,27 m2 Arsa

116.27 m2

2.613.500,00 TL

22477.85 TL

12.12.2023 10:15

İzmir Foça Yenifoça - Atatürk Mahallesi Milli Emlak'tan Satılık 36,00 m2 Arsa

36 m2

900.000,00 TL

25000.00 TL

12.12.2023 10:45

İzmir Milli Emlak İletişim

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

İzmir Milli Emlak Arsa Satışları için tıklayınız: İzmir Milli Emlak Arsa Satışları -2023

Adres: Anadolu Caddesi No:41/2 35010 Bayraklı/İZMİR

Telefon: (0232) 341 68 00 Fax: (0232) 503 93 E-posta: izmir@csb.gov.tr

Kep: izmircevrevesehircilik@hs01.kep.tr