Milli Emlakta İhaleye Nasıl Girilir


Milli Emlaktan Arsa Nasıl Alınır? Milli Emlak Satış Nasıl Olur?

Hazine taşınmazının satış ihalesine katılmayı düşünüyorsanız ya da katıldıysanız ve satış ihalesi sizin üzerinize kaldı ise bundan sonraki aşamalarda ne yapacağınızı merak ediyorsanız bu yazı tam size göre. Bu makalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan Hazine satış ihalelerinin kazanılması durumunda yapılması gereken işlemler açıkladık. 

Milli emlak mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir. Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya da talep üzerine ihaleye çıkarılabilmektedir.

TÜM MİLLİ EMLAK İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.milliemlaksatilik.com/

Milli emlak arazi ve arsalarının satışlarını milli emlak birimleri yapmaktadır. Önemli milli emlak birimlerinin adres ve telefon bilgilerine şu yazıdan ulaşabilirsiniz: Milli Emlak Birimleri

Milli Emlak Hazine Arazileri Satışı Nasıl Olur?

Özel durumlar saklı kalmak kaydıyla, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ve takdir edilmektedir.

Hazine taşınmazları açısından satış, Hazine taşınmazının mülkiyetinin yatırımcıya devredilmesini ifade etmektedir. Satış konusunda bedel açısından üç tür teşvik söz konusudur: Bedelsiz devir, rayiç bedel üzerinden doğrudan satış ve harca esas değer zerinden doğrudan satış.

a) Milli Emlak Arsa Satışı: Rayiç Bedel Üzerinden Satışı 

Öncelikle rayiç bedel üzerinden doğrudan satışı açıklayalım. Rayiç bedel Hazine taşınmazının günün alım satım değerine göre normal alım satım bedelidir. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik rayiç bedeli tanımlamamıştır. Sadece 12. maddesinde bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedelin esas alınacağını hükme bağlamıştır. 

Normal şartlar altında Hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihale ile satılmaktadır. Ancak doğrudan satış söz konusu ise herhangi bir ihale yapılmamakta, taşınmaz doğrudan yatırımcıya satılmaktadır. Doğrudan satış, Hazine taşınmazının herhangi bir ihale olmaksızın doğrudan yatırımcıya satışını ifade etmektedir.

b) Hazine Arazi/Arsalarının Bedelsiz Devri

İkinci olarak bedelsiz devir konusuna değinelim. Bedelsiz devirde Hazine taşınmazı, yatırımcıya herhangi bir bedel ödenmeksizin devredilmekte ve mülkiyet yatırımcıya geçmektedir.

c) Arazi/Arsalarının Harca Esas Değer Üzerinden Satışı

Son olarak harca esas değer üzerinden satışa değinelim. Harca esas değer ifadesindeki “harç” kelimesi, tapu ve kadastro harcını belirtmektedir. Tapu ve kadastro harcı Harçlar Kanununun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Burada harca esas değer ibaresi emlak vergi değerini ifade etmektedir. Dolayısıyla harca esas değer üzerinden satış, Hazine taşınmazının herhangi bir ihale olmaksızın emlak vergi değeri üzerinden yatırımcıya satışını ifade etmektedir.

Hazine Arsa Satışı

Hazine arsaları, mülkiyeti milli emlaka ait olup imar planı olduğu için arsa niteliğinde olan yerlerdir. Belediye ve mücavir alan içinde her ölçekli imar planında; yerleşik alan (meskun alan) ile gelişme alanının tümünü kapsayan iskan sahasında kalan parsellenmemiş arazilerin yerleşik (meskun) halde olup olmadığına bakılmaksızın arsa sayılır.

Belediye ve mücavir alan içinde bulunup da her ölçekli imar planında iskan sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen yerleşik (meskun) alanda bulunan ve belediye hizmetlerinden en az ikisinden faydalanmakta olan (yol-ulaşım, su-yol, su-ulaşım, ulaşım-temizlik, yol-temizlik vb.) parsellenmemiş araziler arsa sayılırç

Hazine Arazisi Satış

Milli emlaka ait olup da yukarıda anlatıldığı şekilde arsa niteliğinde olmayan yerler ise arazi sayılır. Arazinin; hububat, sanayi ve yem bitkileri, baklagiller, sebze ve diğer tarla bitkileri ile bağ, bahçe, çay, meyve, kavak ve sair ağaç türlerinin yetiştirilmesinde kullanılması zirai faaliyet olarak nitelendirilecektir. Bunların değeri, getirecekleri gelire göre hesaplanır.

Hazine Arazileri Listesi

Vatandaşlar, gerek satın gerekse de kiralama talebinde bulunabilmek için herhangi bir köydeki Hazine taşınmazlarının listesini talep edebiliyorlar. Vatandaş olarak biz nerenin Hazine taşınmazı olduğunu nerenin satılabileceğini veya kiralanabilecek durumda olanları nasıl bilelim. Ya siz bize önerin ya da taşınmazların listelerini verin biz bakalım diye talepleri oluyor. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Arazileri Listesi

Hazine Arazilerinin Satış Bedeli Nedir?

Öncelikle belirtelim ki Hazine taşınmazlarının (özel kanunları dışında) satış bedeli, rayiç bedeldir. Ancak buradaki rayiç bedelden, belediye emlak vergisi rayicinin anlaşılmaması gerekmektedir. Buradaki rayiç değer, piyasa rayicidir. Hazine taşınmazlarının satışında, bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

2886 sayılı Kanunun 9. maddesinde tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği hükmü yer almaktadır. Bu bedelin nasıl belirleneceği HTİHY’in 12. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Hazine Arazisi Metrekare Fiyatları 2023

Milli Emlak Başvuru Nasıl Yapılır? 

a) Milli Emlak Arazilerinin Satışı İçin Nereye Başvurulur? 

Hazine taşınmazlarının (milli emlak) satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir. Ayrıca internet üzerinden satın alma başvurusu yapılması da mümkündür.

b) Milli Emlak Satın Alma Dilekçe Örneği

Hazine taşınmazı satın alma başvuru dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir. Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçe Örneği PDF hali için tıklayınız.

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü)/… Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği)

… İli, … İlçesi, … Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait … pafta, … ada, … parsel numaralı ve … m² yüzölçümlü taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum. Gereğini arz ve sonucundan da bilgilendirilmemi talep ederim. ..../...../……

Dilekçe sahibinin Adı-soyadı İmzası Tebligat/İkametgah Adresi

milli emlak satış

Milli Emlak Satılık Parseller Nasıl İlan Edilir? Milli Emlak İhalesine Nasıl Katılırım?

Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgileri ile varsa resimlerine; milli emlak web adresinden ve taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web adreslerinden ulaşılabilmektedir. İlanın nasıl yapılacağı ve ihaleye nasıl katılacağınız konusunda şu yazımıza bakınız: Milli Emlak Satılık Parseller Nasıl İlan Edilir?

Milli Emlak İhalesi Nasıl Olur? Hazine Arazisi Satış İhalesi Nasıl Yapılır?

Hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılmaktadır. Bu yazımızda da Hazine taşınmazlarının satışında uygulanan ihale usullerini açıklayalım. Hazine taşınmazlarının satışlarında, tahmin edilen bedeli her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda “açık teklif usulü”, bu sınırı geçenlerde ise “kapalı teklif usulü” uygulanmaktadır.

Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satışı için ihaleye çıkarılır. Satış ihaleleri pazarlıkla yapılamaz. Yani Hazine taşınmazlarının satışında yalnızca açık teklif ve kapalı teklif usulü uygulanmaktadır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerde henüz online ihale yapılamamaktadır. Milli emlak ihaleleri, illerde milli emlak müdürlükleri ve ilçelerde milli emlak şeflikleri bünyesindeki salonlarda yapılmaktadır.

2886 sayılı Kanun’un uygulamasında kapalı teklif usulü zaten temel usuldür. Kanun’un 36. maddesinin 1. fıkrasına göre “Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.”

Kanun diğer usullerin “yaptırılabileceğini” öngörmektedir. 36. maddenin 2. fıkrasına göre “Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. ” Kapalı teklif usulü, güvenlik açısından bir üst seviye olduğu için yapılmasında da bir sakınca olmadığını düşünüyorum.

Açık teklif usulü, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilen ihale türüdür. Bununla birlikte bu ihaleye, teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla katılmak da mümkündür.

Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Ne Zaman ve Nereye Ödenir

Hazineden satın alınan taşınmazların ihale bedeli (taksitli ödenecekse en az yüzde yirmi beşi), ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ilgili defterdarlık ya da malmüdürlükleri muhasebe birimine yatırılabilir. Satış bedelinin idarece bildirilen banka hesap numaralarına da yatırılması mümkündür. Bu durumda banka dekontunun ya da örneğinin idareye ulaştırılması gerekmektedir.

İhale sonrası taşınmazın satın alma bedelinin, tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak yukarıdaki genel kuralın istisnası olarak; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), ödeme aracı olarak kabul edilebilmektedir.

Milli Emlak Taksitli Ödeme

Milli emlaktan satın alınan parsellerin satış bedellerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Bu konu hakkında şu yazımıza bakınız: Milli Emlak Taksitli Satış

Milli Emlak Başvuru Sorgulama

Milli Emlakta başvuru sorgulama var mı sorusuna maalesef olumsuz yanıt vermek gerekir. E-devlet kapısında (www.turkiye.gov.tr) Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulan bir hizmet bulunmamaktadır.

Devletten Satılık Arsalar

Devletten satılık diğer arsalar için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arsa Satışları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arsa Satışları

Niğde Milli Emlak İhaleleri

Milli Emlak Niğde birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz:

Niğde Milli Emlak İhaleleri

Bursa Milli Emlak / Arsa Satışları

Milli Emlak Bursa birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Bursa Milli Emlak / Arsa Satışları

İzmir Milli Emlak / Arsa Satışları 2023

Milli Emlak İzmir birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: İzmir Milli Emlak / Arsa Satışları

Antalya Milli Emlak / Arsa Satışları 2023

Milli Emlak Antalya birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Antalya Milli Emlak / Arsa Satışları

Konya Milli Emlak / Arsa Satışları 2023

Milli Emlak Konya birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Konya Milli Emlak / Arsa Satışları

Mersin Milli Emlak / Arsa Satışları

Milli Emlak Mersin birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Mersin Milli Emlak / Arsa Satışları

Amasya Milli Emlak'tan Satılık Yerler

Amasya Milli Emlak birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Amasya Milli Emlak'tan Satılık Yerler

Tokat Milli Emlak'tan Satılık Arsalar

Milli Emlak TOKAT birimleri tarafından ihaleye çıkarılan parsellere şu linkten ulaşabilirsiniz: Tokat Milli Emlak'tan Satılık Arsalar

https://www.milliemlaksatilik.com/